Collegium Connect

NAW Contactpersoon kandidaat


Voornaam:*
Tussenvoegsel:
Achternaam:*
Geslacht:*

Email:*
 
Email bevestiging:*
 
Adres:*
Nummer:*
Toevoeging:
Postcode:*
Postbus:
Woonplaats:*
Afdeling:
Vermelding bij postverzending:
Telefoonnummer:
Mobiele telefoonnummer:*

NAW Hoofdvestiging bedrijf


Bedrijfsnaam:
Adres hoofdvestiging:
Nummer:
Toevoeging:
Postcode:
Postbus:
Plaats:
Telefoonnummer:

Factuurgegevens digitaal
ontvangen:

Captcha:
 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
COLLEGIUM Consulting & Projects B.V.

Per 1 juni 2006

Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Collegium Consulting & Projects B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Collegium Consulting & Projects B.V., hierna te noemen opdrachtnemer. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden Collegium Consulting & Projects B.V., zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van de Federatie Nederlandse IT - FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 199411 89, van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtnemer. lndien bepalingen uit een aanbieding of overeenkomst, de Algemene Voorwaarden Collegium Consulting & Projects B.V. en de Algemene Voorwaarden van de FENIT onderling strijdig zijn dan gaan de bepalingen uit de aanbieding of overeenkomst voor de beide Algemene Voorwaarden en de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden Collegium Consulting & Projects B.V.vóór de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van de FENIT.

1.2 Afspraken en toezeggingen zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 6 (zes) weken.

1.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 lndien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Vertrouwelijke informatie

2.1 Alle gegevens die de opdrachtgever in het kader van de uit te voeren werkzaamheden aan opdrachtnemer verstrekt en die niet door de opdrachtgever openbaar zijn gemaakt, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Alle medewerkers van opdrachtnemer hebben betreffende deze informatie geheimhoudingsplicht. Het door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan opdrachtnemer verstrekte materiaal wordt onmiddellijk geretourneerd na een daartoe strekkend verzoek van de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om de naam van haar opdrachtgevers bekend te maken met inachtneming van het gestelde onder punt 2.1.

2.3 Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers verplichten zich wederzijds gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een halfjaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.

Prijs en betaling

3.1 Tenzij in de aanbieding of overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt vermeld zijn alle prijzen en tarieven inclusief onkosten (reis- en verblijfkosten e.d.) in Nederland en exclusief omzetbelasting (BTW). Onder reiskosten wordt verstaan de kosten voor het normale woon- /werkverkeer.

3.2 In alle gevallen wordt gewerkt op basis van nacalculatie. Alleen indien in de schriftelijke bevestiging van de aanbieding of overeenkomst de prijs uitdrukkelijk een vaste prijs wordt genoemd, gelden vaste prijzen.

3.3 Indien ten behoeve van de opdrachtgever dienstreizen worden gemaakt, dan worden deze aan opdrachtgever doorberekend tegen 0,35 (vijfendertig eurocent) per kilometer.

3.4 Opdrachtnemer behoudt zich her recht voor haar tarieven te wijzigen en wel:

  • jaarlijkse per 1 oktober zonder aankondiging vooraf en

  • bij tussentijdse aanpassingen, welke uiterlijk 1 (één) maand vooraf aangekondigd worden.Indien een medewerker van opdrachtnemer promotie maakt naar een hogere functieklasse, kan vanaf dat moment het tarief worden gehanteerd, dat behoort bij die hogere functieklasse.

3.5 Opdrachtnemer factureert per maand op basis van nacalculatie tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is 2 (twee) weken na factuurdatum.

3.6 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, daarover da wettelijke rente verschuldigd zijn. In geval opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd alle ter zake de incassering van de alsdan verschuldigde bedragen gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde bedragen, aan opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd het recht van opdrachtnemer, indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Rechten van intellectuele of industriële eigendommen

Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie welke is

gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Medewerking door opdrachtgever

Indien overeengekomen wordt, dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bij de opdrachtgever in huis of elders op locatie worden verricht, verplicht de opdrachtgever zich zorg te dragen voor adequate huisvesting en middelen ter beschikking te stellen van de medewerker(s) van opdrachtnemer, teneinde de werkzaamheden efficiënt uit te kunnen voeren.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolgen van het in gebruik nemen van goederen of afnemen van diensten van welke aard ook door opdrachtnemer geleverd. Bij in gebreke blijven van opdrachtnemer wordt haar aansprakelijkheid begrensd door het bedrag dat binnen het kader van de opdracht inmiddels is gedeclareerd tot een maximum van € 50.000 (vijftigduizend euro), exclusief BTW.

Leveringstermijn

Alle door opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een

genoemde (1eueringfi)termijn brengt opdrachtnemer niet in verzuim, Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden,

indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen opdrachtnemer en

opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Opzegtermijn

Voor werkzaamheden, waarvan de einddatum of het eindresultaat niet nader zijn vastgesteld, geldt een wederzijdse opzegtermijn van 1 (één) maand.

Geschillen

10.1 Alle geschillen, weke tussen de opdrachtgever En opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen deze partijen gesloten overeenkomst, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Utrecht, tenzij arbitrage is of alsnog wordt overeengekomen.

De partij, die meent dat een onderwerp van geschil zodanig spoedeisendis, dat een eventuele arbitrageprocedure of een niet-bindend advies niet kan worden afgewacht, heeft het recht zich te wenden tot de President van de daartoe bevoegde Arrondissementsrechtbank teneinde voorzieningen te vragen in kort geding.

10.2 De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

Opleiding Algemeen

11.1 De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle opleidingen (inclusief cursussen, trainingen, seminars, conferenties, workshops etc.) die door de opdrachtnemer worden verzorgd.

11.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen het tijdstip van aanvang van de opleiding te wijzigen. Nieuwe data worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

11.3 Het auteursrecht op het opleidingsmateriaal berust bij opdrachtnemer tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het opleidingsmateriaal dat aan cursisten wordt verstrekt is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de cursist.

Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag geen opleidingsmateriaal verveelvoudigd
en/of
openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.


Velden met een * zijn verplicht! ** Er dient minimaal een bankrekening of postbankrekening nummer worden opgegeven.